Sushi and Sashimi A La Carte


88.Tuna (Maguro)
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 3 Pieces$5.95
2.50
89.Yellowtail (Hamachi)
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 3 Pieces$5.95
2.50
90.Salmon (Sake)
Sushi Per Piece$2.25, Sashimi 3 Pieces$4.95
2.25
91.White Tuna (Askura)
Sushi Per Piece$2.25, Sashimi 3 Pieces$5.5
2.25
92.Fluke (Hirame)
Sushi Per Piece$2.25, Sashimi 3 Pieces$4.95
2.25
93.Striped Bass (Suzuki)
Sushi Per Piece$2.25, Sashimi 3 Pieces$4.95
2.25
94.Mackerel (Saba)
Sushi Per Piece$2, Sashimi 3 Pieces$4.75
2.00
95.Spanish Mackerel (Sawara)
Sushi Per Piece$2, Sashimi 3 Pieces$4.75
2.00
96.Shrimp (Ebi)
Sushi Per Piece$2, Sashimi 3 Pieces$4.75
2.00
97.Sweet Shrimp (Ama Ebi)
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 3 Pieces$5.95
2.50
98.Smoke Salmon
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 3 Pieces$5.95
2.50
99.Squid (Ika)
Sushi Per Piece$2, Sashimi 3 Pieces$4.95
2.00
100.Octopus (Tako)
Sushi Per Piece$2, Sashimi 3 Pieces$4.95
2.00
101.Surf Clam (Hokkigai)
Sushi Per Piece$2, Sashimi 3 Pieces$4.95
2.00
102.Eel (Unagi)
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 3 Pieces$5.95
2.50
103.Egg Omelet (Tamago)
Sushi Per Piece$1.75, Sashimi 3 Pieces$3.95
1.75
104.Crab Sticks (Kani)
Sushi Per Piece$2, Sashimi 3 Pieces$4.75
2.00
105.Flying Fish Roe (Tobiko)
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 2 Pieces$5
2.50
106.Salmon Roe (Ikura)
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 2 Pieces$5
2.50
107.Sea Urchin (Uni)
Sushi Per Piece$4.95, Sashimi 2 Pieces$7.95
4.95
108.Spicy Tuna
Sushi Per Piece$2.5, Sashimi 2 Pieces$5
2.50
109.King Crab 99.00
110.Fatty Tuna (Toro) 99.00